KİRA BEDELİNE UYGULANACAK ZAM VE TÜFE ORANI

Kira sözleşmesi, taraflar arasında özgürce akdedilen ve herhangi bir şekil şartına bağlı olmayan, sözlü olarak dahi geçerli olarak kurulabilen bir sözleşmedir. Her iki tarafa muhtelif borçlar yüklemekte olan bu sözleşme, gündelik yaşantımızda sıklıkla rastlaştığımız bir sözleşme türü olup, hükümlerinin iyi bilinmemesi bazen mağduriyet yaratabilmektedir. O sebeple, kira sözleşmesinin her iki tarafının da sahip olduğu hakları iyi bilmesi gerekmektedir.
Kira sözleşmesinin iki tarafı vardır: Kiraya veren ve kiracı. Kiraya veren ve kiracı, aralarında akdettikleri kira sözleşmesinin akabinde, sözleşmeden doğan birtakım yükümlülüklere yahut da borçlara tabi olurlar. “Borç” ifadesinden maksat, “yükümlülük”tür. Örneğin: Kiraya verenin en önemli borcu, kira sözleşmesinin konusunu oluşturan kiralanan şeyi, usulüne uygun olarak kiracıya teslim etmektir. Kiracı ise bunun karşılığında, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedelini ödemekle mükelleftir.

Kira Bedeli Serbestçe Kararlaştırılabilir Mi?
Bu konuda sıklıkla sorun yaşandığına tanıklık edilmektedir. Verilmesi gereken yanıt şudur: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’muzun 299. Maddesinde düzenlenmiş olan kira sözleşmesi, tarafların özgür iradelerine dayalı olarak kurulduğu için, kiraya veren ile kiracı, sözleşme kurulurken kira bedelini SERBESTÇE belirlerler. Sözleşmenin başında, kararlaştırılmış olan kira bedeli, tamamen tarafların özgür iradelerine bağlı olarak ucuz ya da pahalı olabilir. Bu konuda ne kanunda, ne de başka bir hukuki düzenlemede, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin bir engel ya da kısıtlama yoktur.
Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi bu serbesti ancak SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU SIRADA vardır. Sözleşme kurulduktan sonra, yani kira bedeli belirlendikten sonra, kiraya veren kira bedelinde KENDİ İRADESİNE GÖRE ZAM YAPAMAZ. Sözleşme kurulduktan sonra, adına “kira dönemi” dediğimiz her 1 yılın sonunda, kira bedelinde SINIRLI bir zamma gidilebilir.
Bu noktada şunun açıkça ifade edilmesi gerekir: Kira sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra kira bedelinde serbestçe zam yapılamaz. Yapılacak zamlar, KİRA DÖNEMİNİN SONUNDA yapılır ve bir önceki yılın TÜFE oranını geçemez.
Mesela, 2018 yılı için açıklanan TÜFE oranı %8 olsun. 2019 yılı için yapılacak zam oranı, en çok %8 olabilir. Eğer %8’den fazla bir zam yapılırsa, %8’i aşan kısım BUTLANDIR, geçersizdir. Bu durumlarda yaşanacak uyuşmazlıklar için kira tespit davası açılır. Konuyla ilgili aşağıdaki kanun hükmü, bu davaya dayanak teşkil eder:
“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında (tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.”