KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BAKANLIKÇA YAPILAN KİRA YARDIMI

Kentsel dönüşüm, diğer bir adı ile kentsel yenilenme, İmar Terimleri sözlüğünde; “kamu girişimi ya da yardımıyla, yoksul komşulukların temizlenmesi, yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma, çalışma ve dinlenme koşulları, kamu yapıları sağlanması amacıyla, yerel çizim ve izlenceler uyarınca, kentleri ve kent özeklerinin tümünü ya da bir bölümünü, günün değişen koşullarına daha iyi çevre verebilecek duruma getirme” olarak tanımlanmıştır. Kentsel yenileme; farklı nedenlerden ötürü zaman içerisinde eskimiş, köhneleşmiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda terkedilmiş, vazgeçilmiş kentsel dokunun, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşulları göz önünde tutularak değiştirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırarak kente kazandırılmasıdır.
Bir başka ifade ile kentsel dönüşüm (kentsel yeniden üretim), kent yapısının uğradığı pek çok farklı müdahalenin; yenileme, yeniden geliştirme, canlandırma, sağlıklılaştırma, koruma, iyileştirme gibi müdahalelerin genel bir ifadesidir.(1)
Yukarıdaki “kentsel dönüşüm” tanımlamalarının ışığında, denebilir ki, kentsel dönüşüm kararı alınmasının ardından yıkıma uğrayacak olan yerlerdeki meskenlerde (konut ve işyerleri “mesken” ifadesiyle anılır) oturanlar, yahut da bu meskenlerden geçimini sağlayanlar, kullandıkları taşınmazlar kamu kurumları tarafından yıkılacağı için, belirli bir süre için KİRA YARDIMI yapılır. Kira yardımı, 2019 yılı için herhangi bir değişiklik olmadığından, aylık en çok 960 Türk Lirasıdır.

Kira yardımı talebinde bulunacak olanların, öncelikle oturdukları yapının AFET RİSKİ ya da buna benzer bir nedenle kentsel dönüşüm kapsamına sokulmuş olması ve bu nedenle kullanım dışı hale getirilmiş olması gerekir. Bu sebeple oturdukları yapıdan tahliye edilenler, TAHLİYE TARİHİNDEN başlayarak 1 yıl içerisinde ilgili kuruma kira yardımı talebinde bulunmalıdırlar. İlgili kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının il veya ilçelerdeki müdürlükleridir.
Kira yardımı alabilmenin tek koşulu, yukarıda sayılan hususlar değildir. Kira yardımı, ancak daha önce kredi kullanmamış kişiler için söz konusu olabilmektedir ve kural olarak 18 ay boyunca yapılmaktadır. Bazı durumlarda, 36 aya kadar çıkabilmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilenler, MALİKİ oldukları meskenden tahliye edilmişlerse, kira yardımından şu iki şekilde yararlanabileceklerdir: Ya sadece kira yardımından yararlanılır ya da yıkılan yapı yeniden inşa ettirilmek isteniyorsa “kredi yardım desteğinden” yararlanılır. Kira yardımı başvurusu yapılırken, bu yardımlardan hangisinin istendiğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekir; bu bir başvuru şartıdır. Belirtelim ki sözünü ettiğimiz iki yardımın aynı anda alınması caiz ve mümkün değildir. Önemle ifade edilmelidir ki ilgili kanunun açık hükmü uyarınca, uzlaşı ile tahliye edilen yapıların sahiplerine, mümkün olması halinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar, geçici konut veya işyeri tahsisi de yapılabilir.