İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞVERENİN TEMERRÜDÜ VE İNŞAAT HUKUKU

İş sözleşmeleri ile inşaat hukuku arasında yüksek dozda bir ilinti bulunmaktadır. Zira, inşaat hukuku son derece komplike bir dal olduğundan, birçok hukuk dalı ile münasebet halindedir. Bunlardan biri de, yazımızın konusunu oluşturan iş hukuku ve borçlar hukukudur.
Uygulamada, müteahhitlerin (işverenlerin) işçiler ve şantiyedeki birtakım teknik elemanlarla inşaatı tamamlamaya ve sahibine teslim etmeye çalıştığı görülmektedir. İşçiler ile şantiyede çalışan öteki tüm personeller, aslında müteahhide karşı bir sorumluluk ile hareket etmektedir. Müteahhit ile bu kimseler arasında, farkında olmasalar bile bir “hizmet ilişkisi” kurulmuştur ve bu ilişki “iş akdine” dayanır. İş akdi dediğimiz ise, iş sözleşmesi ya da hizmet sözleşmesi mefhumunu karşılar. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393’üncü ve devam maddelerinde düzenlenmiş olan iş sözleşmesi, taraflarına (işçi ve işverene) birtakım yükümlülükler yüklemekte ve taraflara bu sözleşmeye dayalı olarak dava açma hakkı tanımaktadır.
İşçi, işverenin emir ve talimatlarına uymak suretiyle, üzerine düşen “edim fiilini” yerine getirmeye mecburdur. İşveren ise, bunun karşılığı olarak, iş sözleşmesinde kararlaştırılan şekilde bir “hizmet bedeli” ödemeye mecburdur. Bunun dışında, tarafların yazımızın konusunun dışında kalan pek çok yükümlülüğü bulunmakta ise de, bu yazıda yalnızca birini ele alacağız. Aşağıda incelenmiştir:

İşverenin İşçiye İş Verme Borcu
İş sözleşmesi kurulduktan sonra, işverenin işçiye bir “edim fiili” icra edeceği iş vermesi gerekir. İşveren, iş sözleşmesi kurulmuş olmasına rağmen işçiye nasıl ve nerede, ne şekilde çalışacağına dair bir talimat vermemiş ve işçinin işini icra etmesine engel olmuşsa, kanunda İŞVERENİN TEMERRÜDÜ şeklinde anılan bir durum meydana gelmiş olur. Bu durumda izlenecek yol, kanunun açık hükmünde belirtilmiştir, okuyalım: “İşveren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar ücretinden indirilir.”
Yukarıda yazılı olan hususlardan çıkarılacak anlam şudur: İşveren, iş sözleşmesi kurulduktan sonra işçiye gereken işi vermemişse, daha sonradan bu işin görülmesini işçiden isteyemez. İsteyemeyeceği gibi, işçinin “işi görmediği” nedeniyle ücretini ödemezlik de yapamaz. Yani, işveren, iş sözleşmesi kurulduktan sonra işçiye işini vermekle mükelleftir.
Bu bakımdan, inşaatlarda müteahhit için de aynı sorumluluğun söz konusu olduğunu söylemek gerekecektir. Bu hususa dikkat edilmezse, muhtelif mağduriyetler gündeme gelebilir.