İNTİFA VE OTURMA HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

İntifa Hakkı Nedir?
İntifa hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dördüncü Kitap, Eşya Hukuku başlığı altında İkinci Kısım’da sınırlı ayni haklar arasında düzenlenmektedir.
İntifa hakkı tanımlamasında kanun, mahkeme içtihatları ve öğretinin çeşitli tanımları esas alınarak bir tarif yapılmalıdır. Türk hukuk sisteminde intifa hakkı; 4721 sayılı Medeni Kanunun 794.ve 822. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunun intifa hakkını düzenleyen kısmı incelendiğinde anlaşılacağı üzere burada bir tanım yapılmamıştır. İlgili madde hükmü intifa hakkının konusu başlığını taşır. M.K. 794. maddesinin 1.fıkrası “İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir.” şeklindedir. M.K. 794. maddesinin 2.fıkrası ise intifa hakkının sahibine ne gibi haklar tanıdığını belirtmektedir. Mahkeme içtihatlarında da tam bir tanımlama yapılmamış, Medeni Kanunun düzenleme biçiminde olduğu gibi intifa hakkının konusunun, hak sahibine ne gibi haklar sağladığı üzerinde durulmuştur. Yargıtay intifa hakkını “Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen, aksine düzenleme olmadıkça hak sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan, konusunun tamamen yok olması taşınmazlardan tescilin terkini yasal intifa hakkı sebebinin ortadan kalkması ile sona eren sınırlı ayni hak” (1)şeklinde tanımlanmıştır.
Taşınmazlar üzerinde kurulacak intifa hakları, nitelikleri itibariyle bir SINIRLI AYNİ HAK olduğundan, ancak tapu kütüğünde yapılacak bir tescil ile kurulabilirler.

İntifa hakkı dört şekilde kurulabilmektedir;
• Eşya malikinin tek taraflı irade beyanı sonucu oluşan hukuki işlem ile
• Eşya malikiyle intifa hakkını kazanması mümkün olan lehtar arasında yapılan sözleşme ile
• Yasal hakkın talep edilmesi ile
• Hakim kararıyla veya açık yasa hükmü ile kurulabilmektedir
Oturma Hakkı Nedir?
Oturma hakkı da, tıpkı intifa hakkı gibi bir tür SINIRLI AYNİ HAK olarak karşımıza çıkar. Sınırlı ayni hak nedir? Sınırlı ayni hak, sahibine, üzerinde sınırlı ayni hak kurulmuş olan taşınmazdan, belirli koşullarla yararlanma hakkı veren haktır.
Örneğin: Bir dairede “OTURMA HAKKI” sahibi olan kişi, o daireyi kullanma hakkına sahiptir. Oturma hakkı sahibi olan kişi daireyi kullanırken, dairenin maliki daireyi kullanamayacaktır. Bu anlamda, sınırlı ayni hakların, üzerinde kuruldukları taşınmazlar bakımından, malikin mülkiyet hakkına kısmen halel getirmekte olduğu pekâlâ söylenebilir.
Oturma hakkı, ancak KONUTLAR üzerinde kurulur. Bunun için, konutlar üzerinde kurulacak sükna hakları bakımından, TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL şarttır.
Önemle ifade edelim ki kira sözleşmeleri asla bir oturma hakkı doğurmaz. Oturma hakkı bir sınırlı ayni haktır, kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkı ise bir nisbi haktır. Bu hususu karıştırmayınız.