Bilindiği gibi inşaat işlerinde sıklıkla gündeme gelen sözleşme türlerinden biri de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi ve devamında düzenlenen eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesi, en az iki taraftan oluşan bir iş görme sözleşmesidir. Buna göre, taraflardan biri yüklenici diğeri ise, iş sahibi olarak anılır.

Yüklenici, iş sahibi için bir eser meydana getirip bunu teslim etmeyi üstlenir. İş sahibi ise eser sözleşmesinde kararlaştırılan bedeli yükleniciye öder. Böylelikle bir eser sözleşmesi kurulmuş olur.

İnşaat hukukuna yakından bakıldığında, temelde bir bina inşaatı yapan taraf ve inşaatı yaptıran taraf görülür. Burada, son derece tipik bir eser sözleşmesi kurulmuştur. Zira, müteahhit bir bina inşa etme borcu altına girmekte, iş sahibi ise bunun karşılığında bir bedel ödemeyi taahhüt etmiştir. Fakat uygulamada genellikle bu kadar sade bir eser sözleşmesi kurulmaz. Sıkça rastlanıldığı üzere, kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak anılan bir sözleşme ile müteahhit bina yapma borcu altına sokulur. Bunun karşılığında, iş sahibinden belirli bir para almak yerine, iş sahibine ait bulunan taşınmazdan belirli bir arsa payının maliki kılınır.

İnşaat hukukunda, eser sözleşmesinin önemli bir uygulama alanı vardır. Hatta yukarıda sözünü ettiğimiz kat karşılığı inşaat sözleşmesi de, kendi içerisinde eser sözleşmesini barındıran özgün bir sözleşme olduğu için, inşaat hukukundaki en önemli sözleşme türünün eser sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, inşaat hukukundan doğacak uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun çözümü, Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi ve devamının bilinmesiyle olmaktadır. Aşağıda, eser sözleşmesinin çok kısa bir iskeletini oluşturacağız.

İçindekiler

  1. Eser Sözleşmesinin Unsurları
  2. Eser Sözleşmesinin Şekli

1.Eser Sözleşmesinin Unsurları

Eser Meydana Getirme ve Teslim Etme

Yüklenicinin en önemli borcu, hukuki anlamda eser meydana getirmek ve bunu usulüne/gereğine uygun biçimde teslim etmektir. Bu borç, eser sözleşmesinin en temel parçasıdır. Eser, inşaat hukukunda genellikle bir yapı inşa etmektir. Örneğin, Bir müteahhit ile iş sahibi arasında 4 katlı bir apartman yapılması konusunda eser sözleşmesi akdedilmişse, müteahhit ancak gereği gibi bir inşaat yapıp bunu teslim etmek ile borcundan kurtulabilir.

Eserin Bir Bedel Karşılığında Meydana Getirilmesi

Eser için iş sahibi tarafından ödenecek bir bedel gerekmektedir. Bu bedel, para olabilir. Başka türlü bir bedel kararlaştırılabilir. Fakat bedel olarak arsa payı kararlaştırılmışsa, artık eser sözleşmesi değil, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden bahsedilir.

Yüklenicinin ve İş sahibinin Sözleşmenin Tüm Koşullarında Anlaşması

Yüklenicinin ortaya çıkardığı yapı sonucunda iş sahibinin ödeyeceği bedel konusunda anlaşma sağlanmış olması gerekmektedir. Ödeyeceği bedelin her zaman para olması gerekli değildir. Paradan farklı bir şey de bedel olarak kararlaştırılabilir.

2.Eser Sözleşmesinin Şekli

Eser sözleşmesi herhangi bir şekle tabi olmayan bir sözleşmedir. Yazılı ya da sözlü olarak yapılabilmektedir. Ancak yine de arsa payına ilişkin mülkiyet hakkının devri söz konusu olduğu için, sözleşmeye resmiyet kazandırılması gerekmektedir. Bu resmiyetin noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.