BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU – II

Haksız inşaatın varlığı durumunda, arazisinin üzerine haksız inşaat yapılmış olan arazi malikinin, üç farklı seçimlik hakkı gündeme gelecektir. Bu hakları, aşağıda sırasıyla inceleyeceğiz. Fakat bundan önce, haksız inşaat kavramı ile taşkın inşaat kavramının sürekli karıştırılıyor olması nedeniyle, bu ikisinin arasındaki ayrıma değinmeliyiz.
Uygulamada ve aynı şekilde öğretide, birçok defasında haksız inşaat kavramı ile taşkın inşaat kavramlarının birbirleriyle karıştırıldıklarına tanık oluyoruz. Halbuki bunların ikisi, birbirinden çok farklı anlamlar taşımaktadır. Haksız inşaat, başkasının arazisinin üzerine bir bina/inşaat yapmak anlamına gelir. Burada sorun, arazi sahibinin bambaşka biri olması, inşaat ile hiçbir ilgisinin bulunmaması, arazinin üzerine inşa edilen yapının büsbütün haksız olmasıdır. Taşkın inşaatta ise, inşaat doğru arazinin üzerine yapılmaktadır; fakat başkasının arazisinin üzerine inşaatın bir kısmı taşmaktadır.
Haksız inşaat ve taşkın inşaat, birbirinden farklı hukuki hükümlerin uygulanmasını gerektirdiğinden, ikisinin arasındaki ayrıma dikkat etmek ve mümkünse bu alanda uzman bir hukukçunun desteği ile çalışmak gerekir.

Arazisine Haksız İnşaat Yapılan Arazi Malikinin Hakları
1) Arazi maliki, arazisinin üzerine yapılmış inşaatın sökülüp yıkılmasını isteyebilir: Arazi maliki, kendi arazisi üzerine böyle bir haksız inşaatın gerçekleşmekte olduğunu öğrendiğinde, arazisinin üzerinden bu yapının sökülüp kaldırılmasını isteyebilir. Fakat kanun koyucu, bu istem hakkına şöyle bir sınır koymuştur: Eğer yapının sökülüp kaldırılması AŞIRI bir masraf gerektirecekse (binanın %90’ı tamamlanmışsa), arazi maliki bu hakkını kullanamaz. Fakat aşağıdaki haklarından birini kullanabilir.
2) Arazi maliki, arazisinin üzerine inşa edilen yapının, yapı arazinin bütünleyici parçası sayılacağından maliki sayılır ve bunun için yapı malikine uygun bir bedel öder: Arazinin üzerine dikilen binalar, arazinin bütünleyici parçasıdır ve arazi maliki, üzerindeki binaların da maliki sayılır. Bu sebeple, eğer binanın yıkılması mümkün olmamış yahut da arazi maliki o hakkını kullanmayı tercih etmemişse, arazisinin üzerinde bulunan binaların mülkiyetini edineceğinden, o binaların malzemelerinin maliklerine uygun bir miktar bedel öder. Ödeyeceği bedelin ne kadar olduğu, inşaatı yapan müteahhidin ya da sair kimselerin, ne kadar iyiniyetli olduklarına göre değişir. Zira, eğer yapıyı inşa edenler, yapıyı yanlış arazide inşa ettiklerinin gerçekten farkına varmamış ve inşaatı bu şekilde yapmışlarsa, arazi maliki daha yüksek bir bedel öder. Fakat yapıyı inşa edenler, inşaatın başkasının arazisinde olduğunu bile bile inşaata devam etmişlerse, arazi malikinin ödeyeceği bedel çok cüz’i bir miktar ile sınırlı kalır.
3) Arazi maliki ve yapıyı inşa edenler, arazinin mülkiyetinin uygun bir bedel karşılığında yapıyı inşa edenlerin mülkiyetine geçirilmesini isteyebilir.