Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi

İnşaat hukuku, birçok hukuk dalı ile münasebet halindedir. Bunlardan ilki, gayrimenkul (eşya) hukukudur, yekdiğeri ise borçlar hukukudur. İnşaat hukuku, kendi içerisinde son derece komplike bir dal olup, birçok hukuk dalının bu hukuk dalı ile karıştığı söylenebilmektedir. Bunlardan bir diğeri ise, borçlar hukukunda ve iş hukukunda incelediğimiz “işçi-işveren” ilişkisidir. Bu ilişki, gerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ve gerekse de 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Yazımızın da konusunu oluşturan ilişki, işçi-işveren ilişkisidir. Bu ilişkinin, inşaat hukuku açısından da son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Zira inşaatların aktif bir biçimde yürütülmesi için, işverenler (müteahhitler) genellikle birçok işçi ile iş akdi imzalamaktadırlar. Bu akit, taraflar arasında bir iş ilişkisi doğurmasının yanı sıra, işçinin korunmasına yönelik pek çok hükmü beraberinde getirir. Bu sebeple, her iki taraf için de bir hukuksal hak kaybı yaşanmaması açısından, iş hukukunun ve buna ilişkin temel haklar ile temel kavramların kabaca bilinmesinde yarar vardır.

Genel Hizmet Sözleşmesi ya da İş Akdi Nedir?
Bu soruya iki türlü cevap vermemiz mümkündür. Zira, hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hem de 4857 sayılı İş Kanunu bu hususu düzenlemiştir. Fakat belirtmek gerekir ki, 4857 sayılı kanun “ÖZEL” nitelikli olup, bu hususta doğacak uyuşmazlıklar bakımından öncelikle uygulanması gereken kanundur. Fakat, bu kanun, bazı hususları 6098 sayılı Kanun’un düzenlemiş olması nedeniyle boş bırakmıştır. Bu alanlarda, 6098 sayılı Kanun uygulanacaktır. Mesela, 4857 sayılı kanunda, işçinin işverene vereceği ibranameye ilişkin bağlayıcı bir hüküm bulunmamakta ise de, 6098 sayılı kanunda sözünü ettiğimiz ibranamenin detaylarına ilişkin bağlayıcı bir hüküm bulunmaktadır.
Genel hizmet sözleşmesi, 6098 sayılı kanunumuzda şu şekilde tanımlanmıştır:
“Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir.”
Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu sözleşmenin inşaat hukuku ile alakası şudur: Müteahhitler, inşaatlarda çalıştırdıkları her bir kimse ile, adına iş akdi demeseler bile aslında bir iş akdi imzalamaktadırlar. Bu sebeple, işveren sıfatlı müteahhit ile her bir inşaat işçisi arasında bu sözleşmenin kurulduğundan bahisle, meydana gelecek uyuşmazlıklarda mahkemeler bu hükümleri uygularlar. Bundan dolayı, iş hukukunun konuyla ilgili temel hükümlerinin bilinmesi, her iki taraf için de (işçi-işveren) yararlıdır.