Depreme karşı davranışlarındaki olumsuzluklar nedeni ile tasarımından ve yapımından kaçınılması gereken binalar.
Planda düzensizlik durumları=A1-2-3,
Düşey doğrultuda düzensizlik durumları=B1-2-3

Tablo 2.1’de tanımlanan A1, B2 veya B3 türü düzensizliklerden en az birinin binada bulunması durumunda Denk.(2.16)’da β=0.90, bu düzensizliklerden hiçbirinin bulunmaması durumunda ise β=0.80 alınacaktır.

A1 düzensizliği

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ƞbi ’nin 1.2’den büyük olması durumu. [ƞbi = (Δi)max / (Δi)ort > 1.2] Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ً±%5 ek dış merkezlik etkileri de göz önüne alınarak, 2.7’ye göre yapılacaktır.

A2 düzensizliği

Planda boşluk düzensizliğidir. Statik hesaplar, katların rijit diyafram olarak çalıştığı kabulü ile yapılmaktadır. Fakat katlarda rijit diyafram çalışmayı engelleyen boşluklar varsa, bu boşlukların diyafram üzerindeki etkisi incelenmelidir. Analiz yapıldığında yetersizlik çıkarsa kesitlerin büyütülmesi veya donatının artması gerekir. Donatı konulacaksa A2 düzensizliği yüzünden zorlanan kesite konmalıdır.
Herhangi bir kattaki döşemede;
I – Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla olması durumu,
II – Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu,
III – Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu

A3 düzensizliği

Kısaca planda çıkıntı düzensizliğidir.
Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, binanın o katının aynı doğrultulardaki toplam plan boyutlarının %20’sinden daha büyük olması durumu

B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) :

Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili kesme alanı’nın, bir üst kattaki etkili kesme alanı’na oranı olarak tanımlanan
Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci’nin 0.80’den küçük olması durumu. [Ʃci = (ƩAe)i / (ƩAe)i+1 < 0.80] Herhangi bir katta etkili kesme alanının tanımı:
ƩAe = ƩAw + ƩAg + 0.15 ƩAk (Simgeler için Bkz. 3.0)

B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) :

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumu. [Δki = (Δi /hi)ort / (Δi+1 /hi+1)ort > 2.0 veya ηki = (Δi /hi)ort / (Δi1/hiΔ1)ort > 2.0] Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ±%5 ek dışmerkezlik etkileri de gözönüne alınarak 2.7’ye göre yapılacaktır.
Yumuşak katla ilgili görseller için tıkla.

B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği :

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu (Şekil 2.4).

 

Çıkmalı Yapı Düzensizliği