2/B ARAZİ NEDİR?

Bilindiği gibi, Türkiye’de arazi kullanımı ve bunların hangi sektörlerde kullanılacağı tartışmalı bir konudur.
Ülkemizdeki arazinin dağılımına dikkatle bakıldığında, ve Türkiye şartlarında değerlendirildiğinde, önemli bir bölümünün hatta tamamına yakınının orman arazileri üzerinden gerçekleştirildiği görülmektedir. Peki, kanun koyucunun tanımına göre, “orman” ne anlama gelmektedir?
Orman, “Tabî olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun ilk maddesinin yaptığı bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, bir yerin “orman” sayılmasında, ağaç ve ağaççıkların toplu halde bulunuşları “ormanı” meydana getirmektedir. Burada, şu ayrıntıya önemle değinmek gerekir ki orman sınırları içerisinde olmakla birlikte, çayır veya otlarla örtülü olmayan, orman deposu, lojman, orman yolları gibi amaçlarla kullanılan yerler de ormanın bir parçası kabul edilir; yani orman sayılır.
Yukarıda, arazi kullanımının genellikle orman alanlarından olduğunu belirtmiştik. Sözünü ettiğimiz bu kullanım, yargı ve hukuk dışı yollardan biriyle olabildiği gibi, pekâlâ yasal yollardan, çeşitli sebeplere dayandırılarak özgülemeler (tahsis) ya da devirler yoluyla da yapılmaktadır.
Devir ve özgülemelerin yapılması ile bunlardan dolayı uzlaşmazlıklar çıkmasının temelinde, Anayasa’nın 169. maddesine paralel olarak düzenlenmiş olan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan; “Bilim ve fen bakımından orman niteliğinin yitirilmesi ve arazilerin orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi” gerekçesi yatmaktadır.
Orman Kanunu’nun 2/B maddesine göre; bir yerin orman niteliğini tam olarak kaybedip kaybetmediği, ORMAN KADASTRO KOMİSYONU tarafından değerlendirilmekte olup, 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan yerler, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi hükmü gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmaktadır. Özellikle, kanunun 2/B maddesi, çeşitli tarihleri esas alarak değişime ve arazi kaymasına izin vermektedir. Bu da, orman olarak kabul edilen arazilerin, orman sayılmaktan uzaklaştırılmasına yol açmaktadır. Tartışmalar da, tam olarak bu noktada yoğunlaşmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın tümünü bir yana bırakacak olursak, 2/B arazisi demek, eskiden orman sayılan ve fakat mevcut düzende orman olmaktan uzaklaştırılan arazi demektir.

 

Bu arada, şu rakamlara da değinmemiz faydalı olacaktır:
Türkiye’de, 2019 yılı için 20,7 milyon hektar orman arazisi bulunmaktadır. Bu oran, ülkemizin toplam yüzölçümünün %26’sını oluşturmaktadır.
Bu ormanların, yaklaşık % 45’i verimli koru ormanı, %55’i ise bozuk baltalık orman sayılmaktadır. “Bozuk baltalık ormanlar” adıyla andığımız orman türü, esasında tam bir orman özelliği taşımamaktadır. Fakat bu alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi ekonomik olarak kârlı olan yerlerdendir. Orman Bakanlığı’nca birçok orman alanı 2/B maddesi uygulamaları yoluyla, “tarım” gerekçe gösterilerek orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu gidişat, gittikçe güçlenmektedir.
Arazinin 2/B Cinsinden Olduğunun Öğrenilmesi Durumunda Ne Yapılır?
2/B arazilerinin satışı bakanlığa bağlı il müdürlükleri ve il defterdarlıkları tarafından yapılmaktadır.
2/B arazilerin satışı, yukarıda belirttiğimiz KOMİSYON tarafından tespit edilen rayiç bedellerle yapılmaktadır. Başvuruda bulunan kişiler ile yapılan satış işlemleri, ilgili kanuna göre, başvuru süresinin bittiği tarihten başlayarak en geç 6 ay içinde nihayete erdirilmek zorundadır.
Başvurusu kabul edilen hak sahipleri, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 8 ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilmektedir.